Thứ ba, 26/2/2013, 11h02

Báo cáo kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức cho HS-SV

(GD TP.HCM): - UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở/ngành, UBND các quận/huyện… báo cáo kết quả một năm thực hiện chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đánh giá sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, địa phương; việc công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội ở các đơn vị trực thuộc sở, ngành, địa phương.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HS-SV trong các cơ sở GD-ĐT và dạy nghề; công tác biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học ở địa phương; công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Thời hạn gửi báo cáo về UBND TP là trước ngày 28-2.
T.Duyên