Chủ nhật, 28/4/2013, 22h04

Đánh giá hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các địa phương đánh giá hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), qua đó định hướng lại hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Nội dung đánh giá gồm 4 nhóm cơ bản: Bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động, huy động sự tham gia của xã hội và hiệu quả hoạt động. Theo đó, căn cứ nội dung đánh giá trên, Sở GD-ĐT sẽ bổ sung, cụ thể hóa nội dung chi tiết; hướng dẫn cách thức, quy trình đánh giá các TTHTCĐ phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, coi trọng hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động. Bên cạnh đó, phòng GD-ĐT cấp huyện cũng hướng dẫn các TTHTCĐ hằng năm tự đánh giá, xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo; tổ chức đánh giá hoạt động của TTHTCĐ trên địa bàn huyện, báo cáo với Sở GD-ĐT.
G.Dục