Thứ hai, 16/2/2009, 13h02

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: Đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
(GD TP.HCM): - Ngày 14-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, tham dự và trực tiếp chủ trì hội nghị.
Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng bí thư đã biểu dương những thành tích đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động. Về những hạn chế, yếu kém, Tổng bí thư cho rằng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy nói chung chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên; hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp chưa đồng đều.
Trong thời gian tới, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu phải đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành. Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương... Phải chú trọng đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị. Trước hết là các cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo là ủy viên các tổ chức đó, như BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú để góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng mỗi tổ chức Đảng và toàn Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng...
N.H