Thứ hai, 16/6/2008, 16h22

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

tc "Keá hoaïch boài döôõng giaùo vieân"

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn gửi các phòng giáo dục quận, huyện, các trường trực thuộc sở về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ

quản lý giáo dục và giáo viên hè năm 2008.

Nội dung bồi dưỡng sẽ tập trung vào ba vấn đề: nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình - sách giáo khoa mới; bổ sung kiến thức mới, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm giáo dục…tc "Noäi dung boài döôõng seõ
taäp trung vaøo ba vaán
ñeà\\: naâng cao nhaän thöùc tö töôûng chính trò, taêng cöôøng neà neáp kyû cöông trong daïy hoïc vaø quaûn lyù giaùo duïc; kieán thöùc chuyeân moân, nghieäp vuï phuïc vuï yeâu caàu naâng cao chaát löôïng daïy hoïc theo chöông trình - saùch giaùo khoa môùi; boå sung kieán thöùc môùi, phoå bieán vaø trao ñoåi kinh nghieäm giaùo duïc…
"

Cụ thể, bậc mầm non, từ tháng 6 đến tháng 8, bồi dưỡng phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động của giáo viên theo hướng đổi mới, ứng dụng CNTT để quản lý giáo dục mầm non, xây dựng - quản trị trang web, các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng ở các lớp mầm non ngoài công lập, xây dựng cơ sở vật chất - trang thiết bị phục vụ chương trình mới, hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới, giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính tc "Cuï theå, baäc maàm non, töø thaùng 6 ñeán thaùng 8, boài döôõng phöông phaùp kieåm tra ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân theo höôùng ñoåi môùi, öùng duïng CNTT ñeå quaûn lyù giaùo duïc maàm non, xaây döïng - quaûn trò trang web, caùc bieän phaùp naâng cao chaát löôïng chaêm soùc vaø nuoâi döôõng ôû caùc lôùp maàm non ngoaøi coâng laäp, xaây döïng cô sôû vaät chaát - trang thieát bò phuïc vuï chöông trình môùi, höôùng daãn nhieäm vuï naêm hoïc môùi, giaùo duïc hoøa nhaäp treû khieám thính "

Bậc tiểu học, từ 10 đến 21-8, phổ biến điều lệ trường tiểu học, nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, trắc nghiệm khách quan theo phương pháp Solo; giáo dục hòa nhập cho trẻ nhìn kém, trẻ chậm phát triển trí tuệ và ngôn ngữ, quản lý hòa nhập trẻ khuyết tật.tc "Baäc tieåu hoïc, töø 10 ñeán 21-8, phoå bieán ñieàu leä tröôøng tieåu hoïc, nhieäm vuï naêm hoïc, keá hoaïch chæ ñaïo chuyeân moân, phöông phaùp Baøntaynaënboät, traéc nghieäm khaùch quan theo phöông phaùp Solo; giaùo duïc hoøa nhaäp cho treû nhìn keùm, treû chaäm phaùt trieån trí tueä vaø ngoân ngöõ, quaûn lyù hoøa nhaäp treû khuyeát taät."

Bậc THCS, triển khai bồi dưỡng thường xuyên học phần 3 cho hiệu trưởng, hiệu phó trong ba ngày trong tháng 6, giáo viên hai ngày trong tháng 8.tc "Baäc THCS, trieån khai boài döôõng thöôøng xuyeân hoïc phaàn 3 cho hieäu tröôûng, hieäu phoù trong ba ngaøy trong thaùng 6, giaùo vieân hai ngaøy trong thaùng 8."

Bậc THPT và GDTX: từ 15-6 đến 21-6, bồi dưỡng giáo viên cốt cán chương trình SGK mới lớp 12; từ 1 đến 15-8, bồi dưỡng chương trình SGK mới lớp 12 đại trà theo kế hoạch; 24 – 26-8, bồi dưỡng thực hành thí nghiệm lớp 11 cho giáo viên dạy môn sinh (đối với bậc THPT)…

K.Anhtc "K.Anh"