Thứ ba, 28/4/2015, 22h04

Năm 2015: Dạy nghề cho khoảng 950 ngàn lao động nông thôn

Đây là mục tiêu mà Ban chỉ đạo đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn vừa tổ chức tại Hà Nội. Trong đó có 550 ngàn lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956; tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 70%. Giai đoạn 2016-2020 sẽ đào tạo nghề cho khoảng 5,5 triệu lao động nông thôn; trong đó, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng  cho khoảng 3,2 triệu người.
PV