Thứ bảy, 9/9/2017, 21h13

Ngành đào tạo phải hợp nhu cầu xã hội

Ging viên cơ hu ging dy ít nht 70% khi lưng chương trình; cơ s đào to ngoài công lp phi có ti thiu 40% ging viên cơ hu ging dy ngành đăng ký trong đ tui lao đng; ngành đăng ký đào to phi phù hp nhu cu xã hi…

Sinh viên nhóm ngành sc khe ca Trưng ĐH Nguyn Tt Thành trong gi thc hành

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ ĐH do Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

Siết điu kin m ngành sc khe

Theo quy định, ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo.

Đm bo đ trang thiết b phc v công tác đào to

Theo thông tư, các trường phải đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập của ngành đăng ký đào tạo. Cụ thể, có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đăng ký đào tạo. Đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo của ngành hoặc nhóm ngành đã được quy định (nếu có). Có hợp đồng liên kết giảng dạy thực hành, thực tập ở ngành mở mới với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu (gọi là giảng viên cơ hữu) phải bảo đảm số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu để tổ chức đào tạo trình độ ĐH ngành đăng ký đào tạo (không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện đào tạo trình độ ĐH của các ngành khác). Trong đó, có ít nhất 1 tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng trước cơ sở đào tạo và xã hội. Cụ thể, có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo. Trong đó có ít nhất 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ, hoặc 2 tiến sĩ và 2 thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo; trừ các ngành thuộc qui định riêng.

Ở một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám - chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám - chữa bệnh; đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám - chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khoẻ theo quy định.

Mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành  của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy. Trong đó, ngành y đa khoa phải có tối thiểu 2 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 6 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 1 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng). Ngành y học cổ truyền phải có tối thiểu 2 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 3 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và 1 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng). Ngành răng - hàm - mặt phải có tối thiểu 2 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 2 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 3 tiến sĩ thuộc lĩnh vực răng - hàm - mặt. Ngành y học dự phòng có tối thiểu 2 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 1 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 4 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng). Ngành dược học có tối thiểu 2 tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học cơ sở ngành dược và 3 tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học chuyên ngành dược.

Ging viên cơ hu dy ít nht 70% chương trình

Thu hi quyết đnh mở ngành nếu gian ln

Bộ GD-ĐT sẽ thu hồi quyết định mở ngành trình độ ĐH liên quan khi cơ sở đào tạo để xảy ra một trong các trường hợp sau: Có hành vi gian lận để được mở ngành; vi phạm nghiêm trọng quy định về tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo; hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải thu hồi quyết định mở ngành; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Một điểm quan trọng khác cũng có trong quy định là giảng viên cơ hữu phải giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo. Khối lượng kiến thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã được ký hợp đồng với cơ sở đào tạo thực hiện. Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều phải có chuyên môn  phù hợp với nội dung các học phần được phân công giảng dạy.

Cơ sở đào tạo ngoài công lập phải có tối thiểu 40% giảng viên cơ hữu giảng dạy ngành đăng ký đào tạo trong độ tuổi lao động. Trường hợp triển khai đào tạo tại phân hiệu ngành đã được cho phép đào tạo ở trụ sở chính, nếu phân hiệu cách xa trụ sở chính hoặc không thuận lợi về phương tiện đi lại (giảng viên không thể thường xuyên đi về trong ngày để giảng dạy) thì phân hiệu phải đảm bảo tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu quy định tại khoản này; số giảng viên cơ hữu còn lại là giảng viên cơ hữu tại trụ sở chính.

Đối với các ngành mới chưa có thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo trong nước, nếu chưa đủ số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành theo quy định thì có thể thay thế bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngành gần. Các giảng viên này phải có kinh nghiệm giảng dạy trình độ ĐH ít nhất 5 năm và có ít nhất 2 công trình khoa học thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo đã công bố trong 5 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành…

T.Trân