Thứ bảy, 15/5/2021, 11h44

Ba trường hợp được miễn thủ tục công nhận văn bằng

B GD-ĐT va ban hành thông tư quy đnh v điu kin, trình t, th tc, thm quyn công nhn văn bng do cơ s giáo dc nưc ngoài cp đ s dng ti Vit Nam; có hiu lc thi hành t 1-6-2021. Trong đó, quy đnh 3 trưng hp đưc min th tc công nhn văn bng do nưc ngoài cp.


Sinh viên Trưng ĐH Quc tế (ĐH Quc gia TP.HCM) nhn bng tt nghip

Tuy nhiên, việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng này không bao gồm việc xác thực văn bằng; cơ quan, tổ chức hoặc người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác thực văn bằng trong trường hợp cần thiết.

Điu kin công nhn văn bng

Thông tư nói trên quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam; bao gồm: Bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương (gọi chung là văn bằng).

Trong đó, về điều kiện, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo; cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

Công nhn văn bng đưc thc hin theo nhu cu ca ngưi có văn bng, cơ quan qun lý v nhân s hoc đơn v qun lý lao đng khi đưc s đng ý ca ngưi có văn bng. Cơ s giáo dc ĐH căn c các điu kin công nhn văn bng t đánh giá văn bng đ s dng trong hot đng đào to và t chu trách nhim trưc pháp lut v kết qu đánh giá văn bng. Trưng hp cn thiết, cơ s giáo dc ĐH yêu cu ngưi có văn bng thc hin th tc công nhn văn bng theo quy đnh.

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng quy định là “chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo” và một trong 2 điều kiện sau: Chương trình đào tạo được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam; chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.

Thông tư cũng quy định, việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD-ĐT công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và băn bằng trình độ tương đương. Giám đốc sở GD-ĐT công nhận bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Trường hợp xác minh được văn bằng không hợp pháp hoặc hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng không trung thực, kết quả công nhận văn bằng bị hủy bỏ. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng ra quyết định hủy bỏ kết quả công nhận văn bằng và thu hồi giấy công nhận, trong đó nêu rõ lý do hủy bỏ, thu hồi.

Ngưi s dng lao đng xác thc văn bng trong trưng hp cn thiết

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng gồm 3 trường hợp. Thứ nhất, văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ GD-ĐT công bố. Thứ hai, văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ GD-ĐT cử đi học bằng ngân sách Nhà nước. Thứ ba, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH có hiệu lực thi hành.

Việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng không bao gồm việc xác thực văn bằng; cơ quan, tổ chức hoặc người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác thực văn bằng trong trường hợp cần thiết.

Mê Tâm