Thứ bảy, 22/6/2024, 10h37

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Tận dụng mọi cơ hội để trở thành công dân số, công dân toàn cầu

Chính ph s, kinh tế s và xã hi s đòi hi ngưi lao đng phi có năng lc s. Nhà trưng chính là nơi đào to, bi dưng và phát trin năng lc thiết yếu đó. Mi công dân có trách nhim, quyn li đưc hc tp thưng xuyên, hc tp sut đi, tn dng mi cơ hi hc tp đ tr thành công dân s, công dân toàn cu.


Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại một sự kiện
 

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã nhận định điều này tại hội thảo quốc gia về chuyển đổi số trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập diễn ra thời gian qua.

Li ích cho ngưi hc, ngưi dy là thưc đo thành công ca chuyn đi s

Chia sẻ với đại diện các trường ĐH, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định chuyển đổi số trong giáo dục đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ với mục tiêu tăng cường áp dụng tiến bộ của công nghệ trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, tăng cường hiệu quả quản lý giáo dục và xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số.

Để đạt được các mục tiêu đó, theo Bộ trưởng, có sự tham gia của nhiều bên liên quan. Cụ thể, các cơ sở giáo dục đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động quản lý và đào tạo, nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Các cấp quản lý thì có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hệ thống việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giáo dục - đào tạo trong tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là sự ủng hộ, tham gia của người học, các nhà giáo và toàn xã hội. “Bởi lợi ích mang lại cho người học, đội ngũ nhà giáo và người dân là thước đo chủ yếu để đánh giá mức độ thành công của công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo” - Bộ trưởng đánh giá.

“Li ích mang li cho ngưi hc, đi ngũ nhà giáo và ngưi dân là thưc đo ch yếu đ đánh giá mc đ thành công ca công cuc chuyn đi s trong giáo dc - đào to”, B trưng B GD-ĐT Nguyn Kim Sơn.

Người đứng đầu ngành giáo dục cho hay, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi triển khai hiệu quả hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa trên mô hình giáo dục mở; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập và học tập suốt đời; xây dựng xã hội học tập, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả.

Cn s tham gia ca cơ s giáo dc, xã hi và cng đng quc tế

Theo Bộ trưởng, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số. Nhà trường chính là nơi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực thiết yếu đó. “Mọi công dân có trách nhiệm, quyền lợi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên…” - Bộ trưởng nhấn mạnh.


Sinh viên Trưng ĐH M TP.HCM ng dng công ngh thông tin, công ngh s vào hc tp đ phn đu tr thành công dân toàn cu

Tuy nhiên, Bộ trưởng chỉ ra, công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục dẫu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn nhiều thách thức và những vấn đề cần được nhìn nhận một cách thấu đáo, cần đánh giá đúng hiện trạng và cùng nhau kiến nghị, đề xuất các giải pháp. Để từ đó, công cuộc này thực sự đem lại những kết quả thiết thực; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ năng lực, kỹ năng, thái độ, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và xã hội số.

Các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận một ĐH thông minh, ĐH số; cơ chế phối hợp xây dựng, đảm bảo chất lượng, chia sẻ khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở, các khóa học trực tuyến đại chúng mở của các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chính sách ghi nhận, công nhận kết quả tự học tại các nền tảng số và truyền thông… là những nội dung được Bộ trưởng cho rằng cần làm sáng tỏ trong thời gian tới.

“Để thành công trong công cuộc chuyển đổi số giáo dục - đào tạo, cùng với sự quyết liệt của các cơ quan Trung ương, cần có sự tham gia tích cực của các cơ sở giáo dục - đào tạo ở tất cả các bậc, của các thiết chế văn hóa từ Trung ương đến địa phương, của cộng đồng xã hội và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế” - Bộ trưởng nói.

Mê Tâm