Thứ bảy, 20/4/2019, 21h04

Cán bộ trường đại học làm công tác đấu thầu có cần chứng chỉ?

Trường hợp cá nhân thuộc các phòng, khoa của trường đại học tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT theo nhiệm vụ được giao và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Trường Đại học Lâm nghiệp hỏi, trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao làm chủ đầu tư quản lý các dự án thì các cá nhân thuộc chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư khi tham gia trực tiếp vào các công việc nêu trên có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay không?

- Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Điều 16 Luật Đấu thầu quy định cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5-5-2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 1-1-2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư là ban quản lý dự án chuyên nghiệp thì các cá nhân thuộc chủ đầu tư tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7, Điều 35 nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Ngoài ra, trường hợp cá nhân thuộc các phòng, khoa của Trường Đại học Lâm nghiệp tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7, Điều 35 nêu trên theo nhiệm vụ được giao và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

B.T/VGP