Thứ bảy, 3/8/2019, 20h42

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2019

Thêm 3 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2019.

Thêm 3 trưng hp đưc thanh toán trc tiếp chi phí khám, cha bnh bng th bo him y tế

Theo Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1-8-2019, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 3 trường hợp sau đây:

1-  Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 2- Trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế. 3- Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc du lch

Có hiệu lực từ ngày 1-8-2019, Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/05/2019 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Vi phm hành chính trong lĩnh vc th thao pht đến 100 triu đng

Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27-5-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao có hiệu lực từ ngày 1-8-2019, theo đó, mức phạt tối đa trong lĩnh vực thể thao được quy định tại nghị định này là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Vi phm hành chính trong hot đng khoa hc công ngh pht đến 100 triu đng

Theo Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13-6-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ 1-8-2019, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Tăng mc tr cp, ph cp ưu đãi ngưi có công vi cách mng

Theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP ban hành ngày 1-7-2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15-8-2019, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng).

C.K - T.S