Thứ ba, 15/9/2020, 20h42

Công khai đường dây nóng phản ánh về giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 gửi các sở GD-ĐT. Trong đó, nhiệm vụ chung là tập trung rà soát, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thanh tra trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về hoạt động này, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ nêu rõ 8 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Về nhiệm vụ thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời sai phạm phải theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Bên cạnh đó, triển khai và chỉ đạo phòng GD-ĐT, các cơ sở GD trên địa bàn công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về GD qua các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, hiệu quả.

Mê Tâm