Thứ tư, 11/1/2023, 10h34

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hành chính công


Trình diễn công nghệ mới tại hội thảo “Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực hành chính công” năm 2022

Vừa qua, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực hành chính công” năm 2022. Đây là sự kiện nhằm triển khai chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI tại TP.HCM giai đoạn 2020-2030”, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về AI trong lĩnh vực hành chính công; đẩy mạnh việc ứng dụng AI trong tất cả các lĩnh vực, ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng AI trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm nhân lực bộ máy và giảm thời gian xử lý công việc, chờ đợi và chi phí của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị góp phần phát triển kinh tế TP.HCM tăng trưởng bền vững.

T.An