Thứ ba, 24/5/2022, 15h58

Đội ngũ khoa học công nghệ: Phải miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa

Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức mới đây…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, cha ông chúng ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, “nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”. Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển KH&CN, cuộc CMCN lần thứ 4, quan điểm nhất quán của Đảng ta về phát triển đất nước là phải bằng và dựa vào KH&CN, phát triển KH&CN phải là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

“Đại hội lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước. Đội ngũ các nhà trí thức KH&CN Việt Nam chính là hạt nhân của tiến trình này”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Từ khi ra đời vào ngày 29-7-1983 đến nay, VUSTA đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong nước và nước ngoài. VUSTA đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức KH&CN chiếm 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước, hoạt động tại 154 hội thành viên, trong đó có 91 hội ngành toàn quốc, 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố, gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc. Đội ngũ hội viên của VUSTA cùng đội ngũ trí thức KH&CN cả nước đã góp phần quan trọng tạo nên năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam.

Ti bui l, 106 trí thc đã đưc trao tng Danh hiu trí thc KH&CN tiêu biu và Bng khen ca VUSTA. Đơn c như: GS.TS Lê Xuân Tùng, nguyên y viên B Chính tr, nguyên Bí thư Thành y Hà Ni; GS.TS Nguyn Thin Nhân, nguyên y viên B Chính tr, nguyên Ch tch y ban Trung ương MTTQ, nguyên Bí thư Thành y TP.HCM; GS.TS Lê Hu Nghĩa, nguyên Giám đc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh; GS.TSKH Đng Vũ Minh, nguyên Ch tch Vin Hàn lâm KH&CN Vit Nam, nguyên Ch nhiy ban KHCN&MT ca Quc hi, Ch tch danh d Liên hip các Hi Khoa hc và K thut Vit Nam…

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu là một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ, ghi nhận những cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của VUSTA nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, năng lực trình độ công nghệ của nền kinh tế nước ta còn thấp, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao, năng suất lao động thấp, nền tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp, vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài.

“Cuộc CMCN lần thứ 4 hiện nay mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển, đòi hỏi đội ngũ KH&CN nước nhà phải miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình...”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, với vai trò là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN, là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, VUSTA và tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách KH&CN, đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ nhân tài cho Đảng và Nhà nước, Chính phủ để kết nối tốt hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong thời đại mới…

TS/VGP