Thứ sáu, 26/11/2021, 17h05

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Thng Chính ph va ban hành Quyết đnh phê duyt chương trình “Tăng cưng giáo dc lý tưng cách mng, đo đc, li sng và khơi dy khát vng cng hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đng giai đon 2021-2030”.


Sinh viên khoa y (ĐH Quc gia TP.HCM) tham gia tình nguyn chng dch Covid-19

Chương trình nhằm tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, tay nghề cao.

Đồng thời, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

Phn đu 100% hc sinh, sinh viên đưc trang b kiến thc chuyn đi s

Chương trình đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể. Về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, hằng năm phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Giới thiệu trên 2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 850 nghìn và đến năm 2030 ít nhất 1 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình...

B GD-ĐT là cơ quan ch trì, phi hp vi Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh và các b, cơ quan liên quan điu phi, hưng dn t chc thc hin các nhim v, gii pháp ca chương trình.


H
c sinh THPT trong mt chương trình tư vn hưng nghip

Để khơi dậy trong thanh niên học sinh, sinh viên tinh thần khát vọng cống hiến (đặc biệt trong trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế), chương trình phấn đấu hằng năm 100% thanh niên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên ĐH, CĐ được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Đồng thời, 100% thanh niên học sinh, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì xã hội, cộng đồng...

Giáo dc phù hp tng nhóm đi tưng, liên thông

Để thực hiện chỉ tiêu, nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng được đề ra, trong đó có đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục. Cụ thể, thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng; liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện. Chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; nâng cao chất lượng môn đạo đức, các môn lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phát huy tính tích cực, niềm say mê; khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh, sinh viên.

Một giải pháp chủ yếu nữa là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp - ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến. Xác định nội dung tuyên truyền phù hợp, phát huy hiệu quả. Trong đó chú trọng hơn việc tổ chức trại hè, học tập, giao lưu tại Việt Nam cho thanh niên học sinh, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Tạo cơ hội để thanh niên kiều bào về với cội nguồn, tri ân, trải nghiệm và cống hiến cho tổ quốc.


Sinh viên Trư
ng ĐH Nguyn Tt Thành tham gia hiến máu nhân đo

Phn đu hng năm 100% thanh niên hc sinh, sinh viên trong các cơ s giáo dc, cơ s giáo dc ngh nghip đưc giáo dc hưng nghip, trang b kiến thc, k năng ngh nghip, k năng v khi nghip trưc khi tt nghip; 100% sinh viên ĐH, CĐ đưc trang b kiến thc v hi nhp quc tế và chuyn đi s; 30% ý tưng, d án khi nghip ca thanh niên hc sinh, sinh viên đưc kết ni vi các doanh nghip, qu đu tư mo him hoc đưc h tr đu tư t ngun kinh phí phù hp.

Bên cạnh đó, cần tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên phụ trách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giáo dục này.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, nhi đồng; bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục nói trên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Vit Ngân