Thứ năm, 13/6/2024, 16h52

Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi

Theo hưng dn ca B GD-ĐT v vic thc hin các khon thu trong lĩnh vc giáo dc - đào to năm hc 2024-2025 thì t năm hc 2024-2025, tr em mm non 5 tui s đưc min hc phí.


Tr lp Lá Trưng Mm non Hương Nng Hng (TP.Th Đc) biu din văn ngh trong l tt nghip năm 2024

Hướng dẫn này của Bộ GD-ĐT để thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá) tại cuộc họp Ban chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý 1 năm 2024 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2024 nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Không đ xy ra “lm thu” đu năm hc

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2024-2025.

Đối với học phí, năm học 2024-2025 thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định 97 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ. Trong đó quy định từ năm học 2024-2025, trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (hưởng từ ngày 1-9-2024).


Tiết mc văn ngh ca tr lp Lá Trưng Mm non Hương Nng Hng (TP.Th Đc) trong l tt nghip năm 2024

B GD-ĐT yêu cu tăng cưng thanh tra, kim tra, giám sát và có trách nhim gii trình vi ngưi hc, xã hi v các mc thu, khon thu ca cơ s giáo dc thuc phm vi qun lý theo đúng quy đnh. Tuyt đi không đ xy ra tình trng “lm thu” đu năm hc.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học, xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục - đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Đang nghiên cu quy đnh giá ti đa sách giáo khoa

Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD-ĐT cho rằng, Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ GD-ĐT định giá tối đa. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1-7-2024. Từ nay đến thời điểm trước ngày 1-7-2024, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

Mê Tâm