Thứ ba, 24/5/2022, 15h52

Môn Lịch sử cấp THPT phải là môn học bắt buộc

Cuối tuần qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (UBVHGD) của Quốc hội đã họp phiên họp toàn thể lần thứ 3. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận báo cáo chuyên đề về “việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 đối với môn Lịch sử cấp THPT”.

Đa số ý kiến thành viên UBVHGD không đồng tình đối với việc đưa môn Lịch sử cấp THPT thành môn lựa chọn vì nhiều lý do. Thứ nhất, Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong GD chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; GD lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Thứ hai, xét về tâm sinh lý lứa tuổi, HS THPT (từ 15 - 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, về xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Xét về khoa học GD, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho HS THPT là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu HS không lựa chọn môn Lịch sử ở cấp THPT, các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa GD đối với lứa tuổi này.

Thứ ba, ở nhiều nước trên thế giới, môn Lịch sử trong Chương trình THPT luôn là môn học bắt buộc…

Từ các lý lẽ trên, UBVHGD cho rằng, cần tiếp thu ý kiến đông đảo của cử tri, các tầng lớp nhân dân theo hướng quy định Lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp THPT trong CTGDPT 2018 với khối lượng kiến thức phù hợp; thiết kế bao gồm khối lượng kiến thức lịch sử (phần bắt buộc) và khối lượng kiến thức định hướng nghề nghiệp (phần lựa chọn).

UBVHGD thống nhất đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định môn Lịch sử cấp THPT trong CTGDPT 2018 là môn học bắt buộc.

T.B