Thứ tư, 12/7/2023, 11h32

Phát triển văn hóa, con người là vấn đề quan trọng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH,TT&DL) - cho biết, nội dung quan trọng nhất của chương trình liên quan đến 9 nhóm dự án, gồm: Phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VH,TT&DL, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia tập trung đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chương trình, tập trung vào nội hàm của các khái niệm “văn hóa”, “con người”, “chấn hưng”, “phát triển”. Cụ thể là làm rõ nội hàm, mối quan hệ mật thiết giữa “văn hóa” và “con người”, từ đó xác định những nội dung, mục tiêu trọng tâm; chỉ ra những vấn đề, lĩnh vực văn hóa cấp bách cần bảo vệ, bảo tồn, duy trì; xác định những giá trị mới, những gì cần đổi mới để phát triển văn hóa; những bất cập, hạn chế cần khắc phục, đổi mới từ công tác quản lý Nhà nước, cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai.

Chương trình cần giải quyết mối quan hệ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác (như: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); có khả năng bao trùm, tích hợp các chương trình, kế hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực, phân ngành văn hóa trên cơ sở đánh giá những gì làm được, chưa làm được, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VH,TT&DL khẩn trương hoàn thành trình tự, thủ tục để trình Chính phủ dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đồng thời thực hiện các bước tiếp theo để trình Quốc hội theo đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường… thì phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

T.S