Thứ ba, 2/6/2020, 18h52

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư mở trường nghề chất lượng cao

Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, đến năm 2045 tiếp tục tiếp cận trình độ các nước G20.

Đây là một trong những nội dung trong chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Chỉ thị đưa ra nhiều nội dung và nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển GDNN, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.

Tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của GDNN; Bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ… thích ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Làm tốt công tác dự báo nhu cầu xây dựng và cập nhật dữ liệu mở về lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới; tăng cường ứng dụng CNTT trong kết nối cung - cầu để nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động.

Chỉ đạo rà soát, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống GDNN theo mục tiêu đề ra của nghị quyết Trung ương và Chính phủ; Nhanh chóng ổn định tổ chức, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN sau khi được tổ chức, sắp xếp lại; Thúc đẩy phát triển cơ sở GDNN có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương như liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư mở cơ sở GDNN chất lượng cao tại Việt Nam.

Chú trọng nội dung phát triển GDNN, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển ngành, địa phương. Ưu tiên phân bổ ngân sách dành cho GDNN trong tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo. Chủ động thu hút và ưu tiên sử dụng vốn ODA để đầu tư cho các cơ sở GDNN, nhất là các trường chất lượng cao theo quy hoạch và các ngành nghề trọng điểm.

T.A