Thứ sáu, 25/11/2022, 18h37

Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo

Ngày 25-11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương tại TP.HCM.


Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Tắng nói về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đồng bào dân tộc và miền núi

Tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT cho biết, thời gian qua Bộ đã có nhiều chương trình phối hợp với các đơn vị truyền thông về công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là một nội dung quan trọng trong vấn đề tiếp cận đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa nhằm giảm khoảng cách tiếp cận thông tin.

“Bộ TT&TT sẽ cùng với các cơ quan báo chí sát cánh trong công tác tuyên truyền, truyền thông đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu, chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo kế hoạch của Bộ”, ông Hải chia sẻ.

Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đã nói về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đồng bào dân tộc và miền núi.

Ông cho biết, xuyên suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. Các quan điểm, đường lối được thể hiện rõ nét qua văn kiện nghị quyết các kỳ đại hội Đảng, các văn bản nghị quyết chuyên đề; và các kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Nhà báo Lưu Đình Triều trao đổi với phóng viên về kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc và miền núi

“Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững…”, ông Thắng nói.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Thắng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc thể hiện qua 4 nội dung.

Đó là, dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách của cách mạng Việt Nam.

Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển:

Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất.

Và, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị.

Cũng tại hội nghị, nhà báo Lưu Đình Triều - nguyên Tổng thư ký tòa soạn Báo Tuổi trẻ nói về kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

N.Trinh