Thứ ba, 2/6/2020, 19h23

TDC cập nhật chương trình đào tạo khóa tuyển sinh 2020

Gi hc lý thuyết ca sinh viên Trưng CĐ Công ngh Th Đc

Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TDC) vừa tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ CĐ-TC năm 2020. Hoạt động này được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, nhằm đánh giá lại chương trình đào tạo đã ban hành để cập nhật, bổ sung những thay đổi trong quy định của Nhà nước, những tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành nghề đào tạo. Nội dung chương trình cập nhật dựa trên các vấn đề kinh tế - xã hội, các kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo, phản hồi của những bên liên quan, những thay đổi trong nội dung chuyên môn để phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của thị trường lao động. Theo đó, chương trình được cập nhật, bổ sung dựa trên các tiêu chí như mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức và thời gian khóa học, nội dung chương trình, sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học/học phần, hướng dẫn thực hiện chương trình và chương trình các môn học/học phần.

Đây là hoạt động cần thiết nhằm bổ sung, cập nhật những nội dung mới, đáp ứng theo xu thế và sự phát triển của ngành nghề. Đến thời điểm hiện tại, TDC đã hoàn tất thẩm định cho 21 chương trình đào tạo trình độ CĐ-TC, bắt đầu áp dụng cho khóa tuyển sinh 2020.

An Trn