Thứ tư, 16/8/2023, 21h58

TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban.


Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Điều hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM làm Phó Trưởng ban.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành gồm 19 thành viên, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM làm Tổ trưởng. Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm Tổ phó.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM theo Nghị quyết 98 của Quốc hội; chỉ đạo thực hiện thống nhất các quy định có liên quan khi thực hiện thí điểm phù hợp với đặc thù phát triển tại TP.HCM cũng như chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm để tạo thuận lợi và việc tổ chức thực hiện các nội dung thí điểm đạt hiệu quả.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đem lại hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội theo quy định.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo cụ thể hóa triển khai nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc và điều hành công việc tổng thể để thực hiện Nghị quyết 98; nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của thành phố hoặc báo cáo Trung ương xem xét. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm điều hành có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 98 được kịp thời, hiệu quả.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

N.Trinh