Thứ hai, 26/9/2022, 19h44

TPHCM yêu cầu trường thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn về thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025.


Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trường thực hiện các khoản thu theo đúng quy định

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị công lập thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định (học phí, các khoản thu khác, các khoản huy động đóng góp...). Khoản thu học phí và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công không là chỉ tiêu giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các đơn vị nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng gửi Sở GD-ĐT theo quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu này và các khoản thu hợp pháp khác được để lại cho đơn vị sử dụng để thực hiện các chính sách về tiền lương theo quy định.

Với đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương. Đồng thời xây dựng dự toán thu - chi đối với học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (thu thỏa thuận, thu hộ chi hộ) để làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp năm học 2022- 2023 và tổng hợp vào dự toán.

Sở GD-ĐT lưu ý các đơn vị khi xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2023 cần dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung ngoài dự toán, đồng thời, rà soát và tính toán cụ thể các nhiệm vụ chỉ để đảm bảo cân đối nguồn kinh phí thực hiện.

Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng dự toán chi thường xuyên có trách nhiệm đánh giá, rà soát hệ thống các chính sách, chế độ, biên chế, định mức hiện hành để làm cơ sở tính toán xây dựng dự toán, cập nhật các văn bản mới về chính sách chế độ, nhiệm vụ được giao năm 2023, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN; đúng tính chất nguồn kinh phi, triệt để tiết kiệm.

Khi xây dựng dự toán chỉ thường xuyên cần thuyết minh chi tiết, phân tích cụ thể cơ sở tỉnh toán dự toán ngân sách năm 2023, nhất là đối với các nội dung phát sinh do được giao thêm nhiệm vụ... trên tinh thần triệt để tiết kiệm đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết khác; dự toán chỉ cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2022.

Yến Hoa