Thứ bảy, 9/6/2018, 20h48

Dành kinh phí thỏa đáng cho giáo dục

Các đa phương dành kinh phí tha đáng đu tư cơ s vt cht cho giáo dc cũng như gii quyết dt đim vic thiếu nhà v sinh… trong các cơ s giáo dc.

Hc sinh TP.HCM nghe tư vn hưng nghip dưi sân trưng

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh/thành về việc rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học. Điều này nhằm thực hiện nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và tháng 4 về các vấn đề nêu trên.

Chun b trưng lp đ trin khai đi mi

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh/thành chỉ đạo các sở/ban/ngành liên quan thực hiện nhiều nội dung. Trước hết, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học hiện có trên cơ sở đó điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học (ưu tiên đảm bảo 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú. Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đặc biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch, tổ chức sử dụng, sửa chữa và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị trường học ở các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Dành kinh phí thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu về giáo dục và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt.

Gii quyết dt đim vic thiếu nhà v sinh

Trong công văn gi chủ tịch UBND các tỉnh/thành, B GD-ĐT lưu ý: Nếu gp khó khăn, vưng mc trong quá trình trin khai thc hin, các đa phương cn kp thi phn ánh v B GD-ĐT (thông qua Cc Cơ s vt cht) đ phi hp xem xét và gii quyết theo thm quyn; báo cáo kết qu thc hin v b trưc ngày 30-9 đ tng hp báo cáo Th tưng Chính ph.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh/thành chỉ đạo các sở/ban/ngành liên quan tổ chức tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh công trình nước sạch trong trường học đạt hiệu quả. Song song đó rà soát, đánh giá thực trạng, lập phương án xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh và công trình nước sạch theo các tiêu chuẩn thiết kế và quy chuẩn quốc gia. Đặc biệt, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác để giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục. Hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh và nước sạch cho các cơ sở giáo dục trước khai giảng năm học mới 2018-2019. Bên cạnh đó chỉ đạo xây dựng và thực hiện nội quy sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh, các công trình nước sạch đúng cách nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp trong các cơ sở giáo dục.

Nội dung thứ ba là chỉ đạo triển khai và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú, nội trú và căng tin trong trường học. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thay đổi hành vi và kỹ năng về thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Phát động các phong trào “Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp”, “Ngày hội vệ sinh trường học” trong các cơ sở giáo dục để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh trường lớp, công trình vệ sinh.

Thc Trân