Thứ sáu, 2/2/2024, 15h30

Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển một khoa thành trường

Từ 1.3, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có thêm một trường trực thuộc, bớt đi một khoa trực thuộc, do khoa này đã được chuyển đổi thành trường.

Được biết, Khoa Các khoa học liên ngành vốn là một khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập ngày 20.5.2002, với tên gọi là Khoa Sau đại học. Trong giai đoạn đầu phát triển, khoa đóng vai trò đơn vị tham mưu cho Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác đào tạo sau đại học. Từ tháng 1.2017, Khoa Sau đại học được chuyển thành Khoa Các khoa học liên ngành, với nhiệm vụ trọng tâm của là thực hiện những chương trình đào tạo đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực.

Hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có 9 trường thành viên, 2 trường và 2 khoa trực thuộc (từ tháng 3 sẽ là 3 trường vì có thêm Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật và còn lại một khoa). Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 trung tâm trực thuộc, 5 viện nghiên cứu thành viên, 1 viện nghiên cứu trực thuộc, 15 đơn vị hỗ trợ và dịch vụ (Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y dược nằm trong nhóm đơn vị này), đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Theo Quý Hiên/TNO