Thứ ba, 28/5/2024, 20h19

Huyện Cần Giờ sẽ rà soát học sinh có thành tích nổi trội để xem xét, thu hút nhân tài

UBND huyện Cần Giờ vừa có công văn về việc triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TP.HCM.


Học sinh Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ)

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hồng giao Phòng GD-ĐT phối hợp với các trường phổ thông trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát những học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc có tố chất, năng lực nổi trội để kịp thời giới thiệu cho cấp có thẩm quyền xem xét, thu hút.

Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài theo yêu cầu của thành phố. Chủ trì tham mưu UBND huyện phối hợp rà soát và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách thu hút theo yêu cầu của thành phố….

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin khuyến khích các nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đã có nhiều thành tích xuất sắc, tài năng trẻ tiêu biểu đăng ký tham gia thu hút; thường xuyên tìm kiếm phát hiện các đối tượng có đủ các điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu cho các cấp có thẩm quyền xem xét, thu hút phục vụ cho các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm.

Giao Phòng Kinh tế vận động, mời gọi các nhân sĩ tri thức nhà khoa học, nhà nghiên cứu xuất sắc tiêu biểu đăng ký tham gia thu hút; thường xuyên tìm kiếm phát hiện các đối tượng có đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu cho cấp có thẩm quyền xem xét, thu hút phục vụ cho việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội và phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm.

Giao Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu phân bổ ngân sách và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chi trả các chính sách đãi ngộ đối với nhân tài được thu hút.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường quán triệt tuyên truyền nội dung chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và các cơ chế chính sách về thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố theo Nghị quyết 98/2023 của QH15.

Việc phổ biến quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về chiến lược thu hút nhân tài quốc gia và các chính sách thu hút nhân tài của thành phố, đồng thời khơi gợi niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn xã hội đặc biệt là của người đứng đầu về vị trí vai trò cống hiến và đóng góp to lớn của nhân tài. Về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách thu hút trọng dụng nhân tài… Lấy kết quả thực hiện chính sách thu hút trọng dụng nhân tài là một trong các nội dung đánh giá đối với cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả. Thực hiện điều động, luân chuyển sang các vị trí khác hoặc xem xét giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế về năng lực và uy tín để sử dụng biên chế số lượng người làm việc phục vụ tuyển dụng nhân tài đảm bảo số lượng nhân tài được thu hút chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu nhân lực của cơ quan tổ chức đơn vị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý để thực hiện hiệu quả việc phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài trong từng cơ quan tổ chức đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp chiến lược…

Yến Hoa