Chủ nhật, 26/5/2024, 13h51

Rà soát quy chế hoạt động trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài rà soát quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường, có giải pháp để không có bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của trường để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật…


Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài rà soát quy chế hoạt động

Ngày 26-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài và trường phổ thông tư thục.

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của nhà trường; Lãnh đạo, điều hành nhà trường theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường; Xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường phù hợp với khả năng nguồn lực của nhà trường.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường trình cơ quan quản lý giáo dục; lập kế hoạch giáo dục năm học trình hội đồng trường và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục theo quy định.

Hiệu trưởng nhà trường cùng với hội đồng trường tổ chức rà soát quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường và có giải pháp để không có bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của trường để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi vụ lợi không đúng với hoạt động giáo dục của trường.

Về chuyên môn, ông Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu nhà trường chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục; Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục theo quy định; Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên; Tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Đặc biệt, quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo đúng qui định của Thông tư số 21/2014 của Bộ GD-ĐT.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị tuyển sinh phù hợp với qui mô đầu tư được qui định tại Điều 35 của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; Giảng dạy chương trình Việt Nam cho học sinh Việt Nam theo qui định tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT. Khi biên soạn tài liệu dạy học nội dung giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt và báo cáo Sở GD-ĐT trước khi thực hiện.

Trước 30/11 hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về tình hình phát triển toàn diện của cơ sở và giải trình đầy đủ khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp, ông Hiếu đề nghị phải đảm bảo điều kiện thực hiện, bao gồm: tổ chức và quản lý thực hiện chương trình; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện chương trình phải đảm bảo các môn học tích hợp được thực hiện đúng theo quyết định phê duyệt của Bộ GD-ĐT; với các môn học còn lại được thực hiện đúng theo chương trình môn học Việt Nam do Bộ GD-ĐT ban hành.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị hiệu trưởng thực hiện quản lý hồ sơ sổ sách theo quy định của điều lệ nhà trường, phân công cán bộ quản lý ký và sử dụng con dấu đúng quy định có giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định.

Hiệu trưởng thực hiện kiểm tra nội bộ nhà trường và chịu trách nhiệm về các nội dung quảng cáo thông tin về chương trình giảng dạy thông tin tuyển sinh các thông tin quy định trong công tác kiểm định chất lượng thông tin đăng tải phải đúng theo các quy định về nội dung liên quan quảng cáo tuyển sinh chương trình giảng dạy các thông tin quy định trong công tác kiểm định chất lượng thực hiện quy định tiếp công dân cũng như đảm bảo trật tự an ninh bảo vệ môi trường an toàn trong nhà trường.

Yến Hoa