Thứ sáu, 19/4/2024, 13h55

Thanh niên phải xung kích trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia

Trong kết lun ti chương trình gp mt và đi thoi vi thanh niên năm 2024, Thng Chính ph Phm Minh Chính đã gi thông đip, k vng, mong mun thanh niên Vit Nam phát huy tinh thn “Năm xung kích” trong thc hin nhim v chuyn đi s quc gia và phi có “sáu khát vng”.


Sinh viên TP.HCM tham gia hot đng tình nguyn vì cng đng

Trước đó, vào ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt và đối thoại với thanh niên cả nước, chủ đề: “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Chuyn đi s là ưu tiên hàng đu

Tại chương trình đối thoại, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành cùng với thanh niên đã tập trung trao đổi, giải đáp các nhóm nội dung về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Trên cơ sở nội dung chương trình đối thoại, kiến nghị đề xuất của đại diện thanh niên, Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những chia sẻ, ý kiến, đề xuất và kiến nghị phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn, thể hiện tâm huyết, chủ động và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; nhất là vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của thanh niên Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đã đóng góp quan trọng, tích cực, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước.

Từ đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của thanh niên. Cùng với đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ. Cụ thể, nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học gắn với triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.


Thanh niên c
n đưc to môi trưng thun li đ phát huy vai trò xung kích, đi mi sáng to gn vi trin khai chương trình chuyn đi s

Theo yêu cu ca Th tưng Chính ph Phm Minh Chính các b, cơ quan ngang b, UBND các tnh/thành ph trc thuc Trung ương tiếp tc tuyên truyn, trin khai thc hin hiu qu ch trương, đưng li, chính sách, pháp lut, mc tiêu, ch tiêu phát trin thanh niên; b trí ngun lc phù hp đ thc hin Lut Thanh niên năm 2020, Chiến lưc phát trin thanh niên Vit Nam giai đon 2021-2030; xây dng, trin khai hiu qu các chương trình, đ án v thanh niên và công tác thanh niên. Bên cnh đó, tp trung trin khai có hiu qu các chiến lưc, chương trình, kế hoch, đ án v chuyn đi s

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy toàn xã hội về vai trò của thanh niên - đây là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

Thanh niên phi “Năm xung kích” và “sáu khát vng”…

Đặc biệt, cũng trong kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thông điệp, kỳ vọng, mong muốn thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần “Năm xung kích” trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và phải có “sáu khát vọng”. Theo đó, tinh thần “Năm xung kích” thể hiện trong: Nâng cao nhận thức số; xây dựng, hoàn thiện thể chế số; phát triển hạ tầng số; đào tạo nguồn nhân lực số; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và văn hóa số. “Sáu khát vọng” chính là: Đóng góp, cống hiến; học tập, rèn luyện; đổi mới, sáng tạo; lập thân, lập nghiệp; hội nhập, phát triển; đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc.

Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp lựa chọn những công việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp với các phong trào thanh niên; nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ; phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hỗ trợ, phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số quốc gia.

Được biết, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy sau chương trình đối thoại năm 2023, các vấn đề được thanh niên quan tâm, kiến nghị cơ bản đã được giải quyết và thông báo rộng rãi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại với thanh niên; lắng nghe, giải quyết các vấn đề, kiến nghị của thanh niên; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích, huy động thanh niên tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thc Trân