Thứ ba, 20/2/2024, 10h04

Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, diễn ra từ ngày 26-2 đến hết ngày 15-3.


“Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung  cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung  cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân.

Nội dung thi tập trung vào Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Để lan tỏa nội dung của cuộc thi đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các báo cáo viên thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

N.Trinh