Thứ tư, 21/2/2024, 11h36

Từ ngày 1.7, nhận lương mới, giáo viên có còn hưởng các khoản phụ cấp?

Theo quy định, bắt đầu từ ngày 1.7 sẽ áp dụng chế độ lương mới, lương giáo viên sẽ được tính như thế nào và phụ cấp thâm niên nhà giáo tính ra sao? Đây là những điều giáo viên đang quan tâm.

Từ ngày 1.7.2024, Chính phủ sẽ thực hiện cải cách tiền lương và áp dụng chính sách lương mới. Cụ thể lương sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Chính vì vậy, giáo viên đang quan tâm nhà giáo có được tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên hay không? Và nếu không có phụ cấp thâm niên liệu lương giáo viên có tăng hơn hiện tại không?

Nhiều giáo viên thắc mắc về chế độ phụ cấp sau khi cải cách tiền lương. ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Trước băn khoăn, lo lắng của giáo viên, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có giải đáp dựa trên những quy định của nhà nước về chính sách tiền lương giáo viên.

Cụ thể về chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương, quy định tại điểm d, mục 3, phần II về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 27-NQ/TW ngày 21.5. 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ: "Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...).

- Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề)".

Như vậy, ông Lộc cho biết, sau cải cách tiền lương sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp thâm niên vượt khung nhưng không còn phụ cấp thâm niên nghề.

Từ ngày 1.7, giáo viên sẽ nhận lương mới. NHẬT THỊNH

Sau cải cách, lương giáo viên có cao hơn hiện tại?

Trước băn khoăn của giáo viên nếu không có phụ cấp thâm niên liệu lương giáo viên có tăng hơn hiện tại?

Ông Tống Phước Lộc cho biết, theo nguyên tắc cải cách tiền lương quy định tại mục 3, phần III về xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 27-NQ/TW ngày 21.5. 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì "Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước khi ban hành, để từ năm 2021 thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng".

Như vậy, nguyên tắc cải cách tiền lương bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương trong đó có lương giáo viên, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công và các bộ, ngành, cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện thang bảng lương mới theo kế hoạch quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31.1. 2024 về triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Bích Thanh/TNO