Thứ sáu, 26/1/2024, 16h16

Kiên quyết khắc phục việc học qua loa, học đại khái về lý luận chính trị

Trong kết lun ca Thng Chính ph Phm Minh Chính ti bui làm vic vi cán b ch cht ca Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh có yêu cu hc vin năm 2024 và nhng năm tiếp theo cn qun lý cht ch các hot đng đào to, bi dưng; kiên quyết khc phc căn bnh ngi hc, lưi hc, hc qua loa, hc đi khái v lý lun chính tr.


Thông báo kết lun ca Th tưng Chính ph Phm Minh Chính ti bui làm vic vi cán b ch cht ca Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo kết luận này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tham mưu chiến lược, thống nhất quản lý và hướng dẫn về chương trình, nội dung đào tạo đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả đạt được trong năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, học viện kế thừa và tô thắm thêm lịch sử, truyền thống vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Học viện đã có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đạt nhiều kết quả cụ thể và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý, nghiên cứu, đề xuất chính sách… trong phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, với cấp ủy địa phương và các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu học viện năm 2024 tổng kết, đánh giá các mặt về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược và các công tác khác. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu học viện quan tâm thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế… tạo ra phong trào thi đua, tạo ra dấu ấn, khí thế mới, động lực mới để có thắng lợi mới trong năm 2024.

Thứ hai, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng và Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần bám sát các quy định, các tiêu chuẩn, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng đã đề ra; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học đại khái về lý luận chính trị.

Thứ ba, tiếp tục khẳng định học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Thứ tư, củng cố phát triển nguồn nhân lực của hệ thống học viện. Cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ khoa học của học viện gắn với đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Quyết định số 587 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030.

“Cán bộ, đảng viên học viện phải gương mẫu rèn luyện, luôn luôn là đội ngũ mà Đảng và nhân dân tuyệt đối tin tưởng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống và tác phong làm việc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - kết luận nêu.

Thứ năm, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa trường Đảng theo phương châm: Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Thứ sáu, cần phát huy hơn nữa vai trò của học viện trong công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước.

Về các kiến nghị của học viện, trong kết luận, Thủ tướng nhận định, đây là những kiến nghị quan trọng liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của học viện, cần được quan tâm, chỉ đạo, sớm xử lý theo quy định. Thủ tướng đề nghị học viện chủ trì, rà soát tổng thể các nội dung cần được chỉ đạo, xử lý để đề xuất việc thành lập Tổ công tác (do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan) để trực tiếp chỉ đạo, xử lý những kiến nghị của học viện theo đúng thẩm quyền và quy định; gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25-1-2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vit Ngân