Thứ năm, 16/1/2020, 21h33

Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Hướng ti k nim 90 năm ngày thành lp Đng Cng sn Vit Nam (3-2-1930/ 3-2-2020), ngày 16-1, Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh phi hp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hi đng Lý luận Trung ương t chc Hi tho trc tuyến khoa hc cp quc gia vi ch đ “Đng Cng sn Vit Nam - Trí tu, bn lĩnh, đi mi và đc lp t do và ch nghĩa xã hi”.

Quang cnh hi tho ti đim cu TP.HCM

Nâng niu, gi gìn thành qu cách mng

Nhìn lại chặng đường 90 năm của Đảng, ôn lại những khó khăn, gian khổ, những hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sĩ cùng những thắng lợi vẻ vang của nhân dân đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn những công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Và càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào hơn về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.  

Theo ông Vượng, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn, suốt sáng của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chính quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng đã tôi luyện thử thách, không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh trí tuệ lớn lao của mình; tích lũy những bài học quý báu, hun đúc truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

Tiếp tc trau di đo đc cách mng

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cho biết, trong công cuộc đổi mới, Đảng nhận thức ngày càng đầy đủ, sát thực hơn về mục tiêu, bản chất, đặc trưng của việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế… Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, quy mô, tiềm lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ trong toàn xã hội, nhờ đó chính sách xã hội thực hiện ngày càng tốt hơn.

Từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, từ rất sớm, Đảng xác định khoa học công nghệ và GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Từ đó các chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển khoa học công nghệ, từng bước hoàn thiện tháo gỡ hệ thống pháp luật, chính sách khoa học công nghệ cũng như GD-ĐT. Thực hiện thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Ti đim cu TP.HCM, ông Trn Lưu Quang - Phó Bí thư Thưng trc Thành y TP - cho biết, 90 năm dưi c Đng Cng sn Vit Nam vinh quang, Đng b và nhân dân Sài Gòn - Ch Ln - Gia Đnh, TP.HCM đã cùng c nưc tri qua chng đưng lch s đu tranh cách mng kiên cưng, giành đc lp, gii phóng dân tc, thng nht đt nưc. Ngay t ngày đu thành lp, Đng b TP luôn  đu sóng ngn gió nhưng vn mt d kiên trung bt khut và biết da vào trí tu, sc mnh lòng dân đ chiến đu và chiến thng.

“45 năm đu tranh cách mng ca Đng b TP là nhng trang s sáng ngi v ch nghĩa anh hùng cách mng, góp phn quan trng cùng toàn Đng, toàn dân hoàn thành cuc cách mng gii phóng dân tc và thng nht đt nưc”, ông Quang nhn mnh.

Theo Phó Bí thư Thành y, Đng b TP tng phi đi mt vi không ít các hn chế, khó khăn, có lúc rt căng thng nhưng quyết tâm ch đng, sáng to, luôn tìm hưng đi mi, thng thn đu tranh, t phê phán, lng nghe ý kiến qun chúng, tìm ra cái đúng, ch rõ cái sai, cùng đng tâm hip lc tìm gii pháp c th hp lòng dân, hp xu thế phát trin, nh đó TP đã tng bưc chuyn biến, đt đưc nhiu thành tu trên các lĩnh vc.

“90 năm dưi c Đng Cng sn Vit Nam vinh quang, vi tinh thn “vì c nưc, cùng c nưc”, Đng b và nhân dân TP.HCM đã góp phn kiến to nhiu mô hình mi, góp thêm tư liu thc tin sinh đng đ hình thành đưng li đi mi và thc hin thành công s nghip đi mi, đóng góp ngày càng nhiu cho đt nưc”, ông Quang cho biết.

Theo ông, công cuộc đổi mới đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ đòi hỏi Đảng phải vững vàng, bản lĩnh. Chúng ta phải tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ để lãnh đạo, giải quyết những vấn đề to lớn của đất nước, để tiếp tục đưa đất nước đi lên phát triển, tiếp tục đổi mới phát triển lý luận của Đảng lên tầm cao mới; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc thù địch chống phá Đảng của Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt đội ngũ cán bộ của Đảng cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, nâng tầm nhiệm vụ để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.

Kết luận hội thảo, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh: “Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình Đảng đổi mới tư duy, lý luận, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đối với sự nghiệp cách mạng Đảng và dân tộc, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí tiền bối tiêu biểu là viên ngọc sáng ngời khích lệ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

Bài, ảnh: Phương Minh