Thứ bảy, 4/5/2024, 14h09

Nhân lực ngành sản xuất chip bán dẫn: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo

Tại Hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Kết luận số 64-KL/TW ngày 18-10-2023 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 đã yêu cầu: “Tập trung đào tạo 50.000-100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn đến năm 2025 và năm 2030”. Theo đó, phải coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đồng thời đa dạng hóa các loại hình đào tạo như đào tạo cơ bản, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi, đào tạo kỹ năng, đào tạo tiến sĩ, đào tạo trong và ngoài nước, đào tạo qua sản xuất kinh doanh. Song song đó là đa dạng hóa mọi nguồn lực, gồm nguồn lực Nhà nước, xã hội, nhân dân, phát huy quan hệ Nhà nước - xã hội - thị trường, đẩy mạnh hợp tác công tư. Trong thời gian tới phải hoàn thiện thể chế cho đào tạo nhân lực bán dẫn với cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù; đầu tư cho hạ tầng phục vụ đào tạo nhân lực bán dẫn, gồm cơ sở đào tạo, nhà trường, phòng thí nghiệm, nơi sản xuất; đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp. Đặc biệt, phương thức đào tạo tiệm tiến và đột phá, cả trước mắt và lâu dài. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các cấp, địa phương, doanh nghiệp, đại học, các chủ thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, tích cực, linh hoạt xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp cụ thể phát triển ngành nhân lực bán dẫn. Trong đó, giao Bộ GD-ĐT lên kế hoạch đào tạo nhân lực bán dẫn, xây dựng phương án hợp tác, chương trình, giáo trình, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu mở thêm chuyên ngành; Bộ Thông tin - Truyền thông khẩn trương trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Bộ Khoa học & Công nghệ thúc đ?y nghi?n c?u, ph?t tri?n v? chuy?n giao c?ng ngh? cho c?c doanh nghi?p l?nh v?c chip b?n d?n, ch? ??o, h??ng d?n tri?n khai th?c hi?n c?c nhi?m v? khoa h?c c?ng ngh? v? ng?nh c?ng nghi?p b?n d?n; B? Lao ??ng - Th??ng binh & X? h?i?nghi?n c?u, ?ẩy nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực chip bán dẫn, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ngành công nghiệp bán dẫn; Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách giấy phép lao động cho người nước ngoài nhằm tạo điều kiện thu hút chuyên gia, người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong ngành bán dẫn, nghiên cứu thúc đẩy hình thành thị trường lao động bán dẫn trong thị trường lao động nói chung.

T.Ban