Thứ sáu, 18/6/2021, 09h59

Đà Nẵng: Tập trung xử lý những vụ việc quan trọng, nổi cộm

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết. qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị nhằm kịp thời khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ… Việc nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được các cấp ủy triển khai và cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn. Tính đến cuối tháng 3-2021, các cấp ủy Đảng đã phát hiện, xử lý, chấn chỉnh 4 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xóa tên 499 đảng viên, khai trừ 58 trường hợp và đưa ra khỏi Đảng đối với 313 trường hợp.

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị trên cơ sở đó cũng xác định nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ở cấp mình. Nhờ đó, qua 5 năm thực hiện, lãnh đạo các cấp đã giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội; khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần lựa chọn những việc quan trọng, nổi cộm, bức xúc được nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết, tránh hình thức, chung chung. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và kết luận 01-KL-TW cùng các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ ết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ông Quảng cho rằng, các cấp ủy Đảng cần gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tàm nhìn đến năm 2045. Trong đó cần lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những sự việc nổi cộm mà nhân dân quan tâm để tập trung xử lý. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cấp ủy Đảng phải gắn chặt với các quy định của Trung ương và Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liệu, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, quần chúng; phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, tâm lý sợ sai và sợ trách nhiệm…

Dịp này, hội nghị tuyên dương, khen thưởng 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW.

Vĩnh Yên